Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Algemeen
1. De huurovereenkomst wordt aangegaan voor de periode en het tarief zoals op deze huurovereenkomst is vermeld. Hier kan enkel worden van afgeweken door een bijkomende schriftelijke overeenkomst.

2. Slechts na door verhuurder schriftelijk verleende toestemming is het huurder toegestaan het voertuig op een tijdstip gelegen buiten de openingstijden van verhuurder terug te brengen. In dat geval blijft huurder aansprakelijk voor alle schade ontstaan tot het tijdstip waarop verhuurder feitelijk het voertuig heeft ontvangen en geïnspecteerd of heeft laten inspecteren;

3. Vaststelling van het aantal gereden kilometers gebeurt aan de hand van de stand van de kilometerteller. Indien de kilometerteller defect raakt, dient dat onmiddellijk te worden gemeld aan verhuurder.

4. De minimumleeftijd voor het huren van een huurwagen.
– Bestelwagens: u bent minstens 23 jaar en bent minstens 1 jaar in het bezit van een geldig rijbewijs.
– Personenwagens: u bent minstens 23 jaar en bent minstens 1 jaar in het bezit van een geldig rijbewijs

5. Contactgegevens van de verhuurder.
Gsm: 0477/50.50.70

6. U moet steeds de volgende documenten voorleggen:
een geldige Belgische identiteitskaart; een geldig Europees rijbewijs; een kredietkaart of bankkaart

7. Wat te doen bij pech?
In al onze voertuigen vindt u een mapje met instructies. Heeft u een panne of defect? Bel ons op de gsm nummers. Heeft u een lekke band? In elk voertuig zit een
reservewiel en een krik. Schakelt u hiervoor toch een depannagedienst in? Dan rekenen we hiervoor een extra vergoeding aan. Wat doe ik bij een ongeval? In al onze voertuigen vindt u een mapje met instructies. Vul bij een ongeval altijd het Europese aanrijdingformulier in. Roep steeds de hulp in van de politie bij betwisting. Kunt u niet meer rijden met het voertuig? Bel ons op.. Neem contact met ons op binnen de 24 uur na het ongeval.

8. De brandstoftank is steeds gevuld bij het afhalen van het voertuig. De brandstoftank wordt bij het inleveren van het voertuig bij ons gevuld en de brandstof wordt aan dagprijs aan U aangerekend.

Artikel 2: Verlenging van de huurperiode
Huurder verplicht zich het voertuig uiterlijk op de dag en op het tijdstip dat de overeenkomst eindigt aan het in de huurovereenkomst vermelde bedrijf en adres terug te bezorgen, tenzij vooraf schriftelijk een verlenging van de huurovereenkomst overeengekomen is.

Artikel 3: Overschrijding van de huurperiode
Indien het voertuig niet binnen de in de huurovereenkomst vermelde, eventueel verlengde, periode bij verhuurder of met toestemming van verhuurder bij een derde is ingeleverd, is verhuurder gerechtigd het voertuig onmiddellijk terug te nemen. De uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen van huurder blijven van kracht tot het moment dat het voertuig weer in het bezit is van verhuurder, met dien verstande dat huurder tot aan dat moment een bedrag van € 50,- per
dag (exclusief BTW) boven op de huursom verschuldigd wordt, waarbij een gedeelte van een dag als een dag geldt, onverminderd de gehoudenheid van huurder tot vergoeding van door verhuurder te lijden schade.

Artikel 4: Annulering
Annulering van deze huurovereenkomst is niet mogelijk, tenzij schriftelijk een annuleringsregeling is overeengekomen. De huurprijs dient ten alle tijd betaald te worden volgens de periode dat het contract afgesloten is.

Artikel 5: Betaling
1. De huurprijs is steeds vooraf betaalbaar tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. Er dient steeds vooraf een waarborg betaald te worden. De waarborgsom ter zake van het eigen risico wordt niet eerder terugbetaald van zodra het voertuig is ingeleverd. In geval van schade wordt de waarborgsom ter zake van het eigen risico niet eerder terugbetaald dan zodra duidelijk is, dat de omvang van de schade het bedrag van het eigen risico niet overschrijdt, waarna hooguit de
waarborgsom ter zake van het eigen risico minus het schadebedrag wordt terugbetaald.

2. Verhuurder is te allen tijde, zowel bij het aangaan van de huur als bij de eventuele verlenging daarvan, betalingszekerheid of een opdracht tot betaling per creditcard van huurder te verlangen. Een dergelijke autorisatie is onherroepelijk.

3. Indien de betaling anders dan vooraf is overeengekomen, dient de betaling onmiddellijk na afloop van de huurtermijn te gebeuren. Indien huurder niet op tijd betaalt, is hij van rechtswege in overtreding. Vanaf de datum van overtreding is huurder over het openstaande bedrag een boete van 10%, vermeerderd met 2 % op jaarbasis verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als een maand geldt.

4. Indien huurder ook na aanmaning in gebreke blijft het verschuldigde bedrag te betalen, is hij daarenboven gehouden tot vergoeding van incassokosten. Onder incassokosten wordt verstaan alle kosten die verhuurder in en buiten rechte maakt voor de invordering van het verschuldigde bedrag met een minimum van 15% van het verschuldigde bedrag. Is het verschuldigde bedrag kleiner dan € 500,- (excl. BTW), dan is dit steeds een minimum van € 75,- (excl. BTW.)

Artikel 6: Kosten verbonden aan het gebruik van het voertuig
Gedurende de huurperiode zijn de aan het gebruik van het voertuig verbonden kosten, bijv. tolgelden en de kosten voor brandstof, reiniging en parkeren voor rekening van huurder. De huurder stemt er tevens toe om alle boetes of retributies te betalen die na afloop van het contract aan de verhuurder zouden gevorderd worden en die betrekking hebben op de periode van het contract.

Artikel 7: Gebruik van het voertuig
1. Huurder dient op zorgvuldige wijze met het voertuig om te gaan en ervoor te zorgen dat het voertuig overeenkomstig zijn bestemming wordt gebruikt.

2. Huurder is gehouden het voertuig in oorspronkelijke staat bij verhuurder terug te bezorgen.

3. Alleen personen die in de huurovereenkomst als bestuurder – eventueel tevens in de hoedanigheid van huurder – zijn aangeduid, mogen het voertuig besturen. Het is huurder niet toegestaan het voertuig ter beschikking te stellen aan een persoon die niet als bestuurder is vermeld op de voorzijde van het huurcontract.

4. Huurder dient erop toe te zien dat alle bestuurders beschikken over de bevoegdheid en de lichamelijke en geestelijke gesteldheid die voor het besturen van het voertuig vereist is.

5. Het is huurder niet anders dan met schriftelijke toestemming van verhuurder toegestaan het voertuig weder te verhuren.

6. Het is huurder niet toegestaan de verhuurder ten opzichte van derden te verbinden. Indien de auto uit de macht van huurder geraakt, dient hij verhuurder daarvan terstond in kennis te stellen.

7. Het is huurder niet toegestaan lifters of dieren in het voertuig mee te nemen, het voertuig te gebruiken voor rijles of met het voertuig wedstrijden, snelheids-, rijvaardigheids- of betrouwbaarheidsproeven te houden. Het is tevens ten strengste verboden om te roken in het voertuig.

8. Het is huurder niet toegestaan het voertuig buiten België, tenzij dit schriftelijk is overeengekomen met verhuurder.

9. Huurder dient alle vloeistoffen en de bandenspanning op het vereiste niveau te (laten) houden en dient het voertuig overeenkomstig het serviceschema van het voertuig en conform het bepaalde bij het tweede lid van artikel 9 voor onderhoud aan te bieden;

10. Huurder is gehouden de auto schoon terug te brengen. Bij niet-nakoming van deze verplichting kunnen de schoonmaakkosten in rekening worden gebracht, met een minimum van € 25,- (excl.BTW) boven op de huur.

11. Huurder dient voor het voertuig geschikte brandstof te tanken.

12. In geval van schade of gebrek aan het voertuig, is het huurder niet toegestaan het voertuig te gebruiken indien dat kan leiden tot verergering van de schade of van het gebrek, of tot vermindering van de verkeersveiligheid.

13. In geval van enige gebeurtenis waaruit schade kan voortvloeien, is huurder verplicht:
– verhuurder hiervan onmiddellijk telefonisch in kennis te stellen;
– de instructies van verhuurder op te volgen;
– de politie ter plaatse te waarschuwen;
– gevraagd en ongevraagd alle inlichtingen en alle bescheiden die op de gebeurtenis betrekking hebben aan verhuurder of aan diens verzekeraar te verstrekken;
– binnen 24 uur een volledig ingevuld en ondertekend schadeaangifteformulier aan verhuurder te
overleggen
– zich van erkenning van schuld in enigerlei vorm te onthouden ten opzichte van derden.
– het voertuig niet achter te laten zonder het behoorlijk tegen het risico van beschadiging of vermissing beschermd te hebben;
– de verhuurder en door de verhuurder aangewezen personen alle gevraagde medewerking te verlenen ter verkrijging van schadevergoeding van derden of ten verweer tegen aanspraken van derden.
– schade door U onbekenden wordt altijd verhaald op de huurder.

14. Huurder is steeds verplicht om de regels van dit contract op te leggen aan bestuurders, passagiers en andere gebruikers van het voertuig en toe te zien op de nakoming daarvan.

15. Voorwaarden inzake uw rijbewijs.
– U heeft een rijbewijs A nodig voor het besturen van een motor van meer dan 50 cc. Met een rijbewijs B kan u rijden met een voertuig, bestemd voor vervoer van personen (max. 8 passagiers en 1 bestuurder) of vervoer van goederen, waarvan het gewicht (voertuig + lading) niet meer bedraagt dan 3500 kg. Met dit rijbewijs B kan u ook een aanhangwagen tot 750 kg trekken.
– Voor een trekkend voertuig tot 3500 kg en een aanhangwagen van meer dan 750 kg heeft u een rijbewijs B/E nodig.
– Een rijbewijs C – met een geldig rijgeschiktheidsattest – is vereist voor vrachtwagens van meer dan 3500 kg. Dit rijbewijs laat ook toe een aanhangwagen tot 750 kg te trekken.
– Voor de combinatie van een trekkend voertuig van de categorie C met een aanhangwagen van meer dan 750 kg heeft u een rijbewijs C/E nodig.
– Voor personenvervoer van meer dan 8 passagiers is een rijbewijs D vereist.
– Een rijbewijs D/E is nodig voor een trekkend voertuig van de categorie D met een aanhangwagen van meer dan 750 kg. De aanhangwagen mag niet gebruikt worden voor
personenvervoer.Artikel 8: Aansprakelijkheid van de huurder voor schade

1. Tenzij er schade aan het voertuig vermeld werd bij opmaak van dit contract, wordt huurder geacht het voertuig zonder zichtbare gebreken of beschadigingen te hebben ontvangen.

2. Huurder is aansprakelijk voor alle schade die is ontstaan ten gevolge van enige gebeurtenis tijdens de huurperiode of anderszins verband houdende met de huur van het voertuig, met inachtneming van het navolgende.

3. Indien er een eigen risico in de huurovereenkomst is overeengekomen, is de aansprakelijkheid van huurder voor schade per schadegeval beperkt tot het bedrag van het eigen risico, tenzij:
– de schade is ontstaan tijdens of ten gevolge van handelen of nalaten in strijd met Artikel 7;
– de schade is ontstaan met goedvinden van, of door opzet of grove fout, of nalatigheid van de huurder of bestuurder dan is steeds de volledige schade ten laste van de huurder. (ingeval van rijden onder invloed, drugs, alcohol, medicijnen,…. )
– het voertuig aan een derde onder te verhuren, ook indien de verhuurder daarin heeft toegestemd;
– De schade betreft ten gevolge van enig nadeel door of met het voertuig toegebracht aan derden, en de verzekering die voor het voertuig is afgesloten geen dekking biedt op grond van overtreding van enige bepaling uit de polisvoorwaarden. De polisvoorwaarden zijn bij verhuurder ter inzage en zullen op het eerste verzoek van huurder kosteloos worden toegezonden;
– de schade is ontstaan door vermissing van het voertuig en de bij het voertuig behorende autosleutels of de bediening van de alarminstallatie of de bij het voertuig behorende bescheiden (zoals het inschrijvingsbewijs,het gelijkvormigheidattest en de verzekeringspapieren) niet alle bij verhuurder zijn ingeleverd.
4. Indien de huurder een bijkomende verzekering heeft afgesloten tegen het risico van blikschade,totaalverlies of de aansprakelijkheid ten opzichte van derden, blijft er steeds een aansprakelijkheid van de huurder ten opzichte van de verhuurder.
5. De huurder blijft steeds bijkomend aansprakelijk voor de schade die het bedrag van de waarborgsom overschrijdt en die niet door de verzekering van de verhuurder wordt vergoed voor de eigen schade aan het voertuig en derden waarvoor de verhuurder aansprakelijk wordt gesteld.
6. Indien de schade gevolg is van enig nadeel dat met of door het voertuig is toegebracht, wordt de omvang daarvan op voorhand bepaald op het bedrag van de aan de rechtstreeks benadeelde verstrekte schadeloosstellingen, eventueel vermeerderd met andere schade van de verhuurder.
7. De schade ten gevolge van de onmogelijkheid het voertuig tijdens de periode van herstel of vervanging te verhuren, wordt op voorhand bepaald op het aantal dagen gemoeid m3et herstel of vervanging van het voertuig, vermenigvuldigd met de huurprijs per dag,
8. In geval van schade in het buitenland zijn de kosten van repatriëring van het voertuig voor rekening van verhuurder, tenzij er sprake is een omstandigheid als bedoeld in het derde lid van ditartikel.

Artikel 9: Reparaties en onderhoudsbeurten
1. De kosten van reparatiewerkzaamheden en onderhoudsbeurten die tijdens de huurperiode noodzakelijk worden, komen voor rekening van verhuurder, tenzij deze kosten krachtens enige bepaling van deze overeenkomst of de wet voor rekening van huurder komen.

2. Onderhouds- en reparatiewerkzaamheden dienen in het bedrijf van verhuurder of de garage naar zijn wens te worden uitgevoerd. Indien dat redelijkerwijze niet mogelijk is, dienen de werkzaamheden te worden verricht door een garagebedrijf dat behoort tot het dealernet van de importeur van het betreffende merk. Huurder dient altijd vooraf de goedkeuring van de verhuurder te hebben en de huurder moet vooraf aan de garage een prijsopgave vragen. Bij gebrek hieraan zijn de kosten voorrekening van de huurder. De kosten van de door de huurder aldus betaalde reparatiewerkzaamheden en onderhoudsbeurten worden door verhuurder tegen overlegging van een gespecificeerde factuur op naam van de verhuurder van betaling vergoed. Op verzoek van verhuurder dient huurder bij reparaties vervangen onderdelen bij de verhuurder in te leveren.

Artikel 10: Technische gebreken aan de auto.
1. Indien verder rijden met het voertuig onmogelijk is ten gevolge van een defect aan het voertuig dat reeds (in aanleg) bij ²aanvang van de huur
aanwezig was, heeft huurder recht op vervangend vervoer volgens de bij verhuurder geldende regeling. Indien verder rijden onmogelijk is ten gevolge van enige andere oorzaak, heeft huurder geen recht op vervangend vervoer. Verhuurder is niet aansprakelijk voor andere gevolgen van de onmogelijkheid om verder te rijden

3. Voor de gevolgen van beschadiging van met het voertuig vervoerde zaken, hoe dan ook ontstaan, is verhuurder nooit aansprakelijk. De huurder wordt geacht hiervoor een verzekering af te sluiten

Artikel 11: Beslag op het voertuig.
Ingeval van administratief-, civiel- of strafrechtelijk beslag op het voertuig, blijft huurder gehouden tot nakoming van de verplichtingen van de huurovereenkomst,
waaronder die tot betaling van de huurprijs, tot het moment waarop het voertuig vrij van beslagen weer in het bezit van verhuurder is. Huurder is gehouden verhuurder schadeloos te stellen voor alle uit het beslag voortvloeiende kosten.

Artikel 12: Ontbinding van de huur
Verhuurder is steeds gerechtigd om deze huurovereenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te beëindigen en zich weer in het bezit van het voertuig te stellen, onverminderd zijn recht op vergoeding van kosten, schaden en rente, indien blijkt dat huurder tijdens de huurperiode een of meer van de verplichtingen van de huurovereenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, indien huurder overlijdt, onder curatele wordt gesteld, hij surseance van betaling aanvraagt, hij in staat van faillissement wordt verklaard, hij zijn woonplaats of zetel naar het buitenland verplaatst, er beslag op het voertuig wordt gelegd, of indien verhuurder tijdens de huurperiode van het bestaan van omstandigheden blijkt, die van dien aard zijn die ware verhuurder hiervan op de hoogte geweest, hij de huurovereenkomst niet had afgesloten. Huurder zal alle medewerking aan verhuurder verlenen om het voertuig weer in het bezit van de verhuurder voertuig te doen stellen.

Artikel 13: Aansprakelijkheid van de huurder voor gedragingen of nalatigheden van anderen.
Huurder is aansprakelijk voor gedragingen en nalaten van de bestuurder, de passagiers en andere gebruikers van het voertuig, ook indien deze niet de instemming van huurder hadden.

Artikel 14: Toepasselijk recht
Deze huurovereenkomst is te allen tijde onderhevig aan het Belgisch recht. Alle geschillen vallen onder de bevoegdheid van de rechtbank van Brugge.

© 2015 A.A.M. Rent I Natienlaan 6B I Moerkerke I +32 050 60 98 76 I +32 050 62 29 93 I aamrent@telenet.be I Website by Procor